Thursday, June 11, 2009

Katha

Piddta Katha
Pi Yo Tay Wa Ma, Nok Sa Nam
Pi Yo Prom Ma Na, Mu Tar Mo
Pi Yo Na Kar Su Pang Na Rang
Pi In Tar Read Yang Na Ma Mi Hung
Hit Chi Tang Pi Yang Mak Mak (3 times)

Sangkajai Katha
Maha Jakya Yak No
Jak Mahathero
Yaka Dewa Nak Ra
Puchito Soraho
Pan Jakya Ti Mahit
Maha Lapang Sukang
Phawantumae Sangkajai

Khun Paen Khatha
Ae Hi Ma Ma Na Mo Buddha Ya Na Ma Pa Ta

Khun Paen Khatha

Su Na Mo Lo
(then wish once at a time)

Khun Paen Khatha (charming a woman)
Na Ma Ja Ku Au Ja Ya Ma E Ti Ara Hang Pan Tang Ja Ku

Guman Thong Khatha ( worship )
Gu Ma Ro Maa Ma Ma A Hi Jit Tang Pi Yang Ma Ma

Nang Kwak Khatha
Omm Pu Chao Kaow Keao Mi-Look Sau Khun Diao
Ci wa Nang KwakChaiHin Chai Rak
Yin hen Yin Tak Pa Ku Pai Kar
Teng Meng Man Kar Hua Wen Ketai Sen Tar Nan
Sam Ren Krab Pan, Ren Pian Set-Ti
Sam Pee Ren bian Sam Pau Thong
Phra Suk Teh Ka Khun Diao

To be free from all obstacles
Buddho itipiso bhagava buddho bhagavati itipiso bhagava araham itipiso bhagava samma sambuddho

For Wealth and Good Fortune
namo tassa ,ba kar wah toh,
har ra ah toh, sum ma sum,
put ta sa
(x3)

phutta mak a oo
namo put ta ya
(x1)

wira thayo
wira kohnayang
wira hingsa wira thasi
wira thasa
wira iti yo
puttasa mani mamak
puttasa sawahom
(x3)

Phra Jatukarm Ramathep Katha
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa

Put Thang Arat Tana Nang
Dham Mang Arat Tana Nang
Sang Khang Arat Tana Nang
Put Thang Prak Sit Tit May
Dham Mang Prak Sit Tit May
Sang Khang Prak Sit Tit May

Ja Tu Karm Ra Ma Thep Wang
Po Tit Sat Tang
Mak Ha Ku Nang
Mak Hit Ti Kang
Ak Hang Pu Che Mik
Sit Tit La Po
Nik Ran Tak RangLuang Phor Thuad Katha
Namo Tassa, Bha Ba Ga Va To, Ara Ha To, Sam Ma Sam Buddha Ssa.
(x3)

Namo Buddhi Satto
Ah Kan Ti Ma Ya
Iti Pa Ga Va
Na Ca Li Ti
(x3)

No comments:

Post a Comment